Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘nykterhetsrörelsen’

De sista 20 åren av 1800-talet bildades ett stort antal godtemplarloger i vårt land. Gnarps första loge, Logen Fabian, bildades i Sörfjärden år 1882. Därefter kom i snabb takt ytterligare loger och 1909 fanns bara i Gnarp åtta grundloger och tre barnloger. I tidningarna från den här tiden finns otaliga artiklar om logernas verksamhet. Som illustration till logernas uppgifter den här tiden har jag hittat tre artiklar, som lite grand beskriver situationen i Gnarp. Den första är från Hudiksvallsposten 29 mars 1884:

 Ehuru denna församlings befolkning vad nyktert leverne angår ingalunda står efter andra församlingar finns dock ännu ett fält att röja där mycket ogräs frodas. Vi menar lanthandlarnas vinhandel. Kommunalnämnden har flera gånger, dock förgäves, försökt få bort den. Orsaken till misslyckandet torde måhända vara att fullt bindande bevis, att oordningar föranletts av försäljningen, inte kunnat presenteras.

För att emellertid se vad folket tycker har inom kommunen nykterhetslistor cirkulerat på vilka de, som vill ha bort vinhandeln, skrivit sina namn. 1 203 personer över 18 år har skrivit på. Därtill har åtskilliga i bevis ledda fall av oordningar uppkomna genom dylik vinhandel kunnat bifogas denna petition och skola de samt och synnerligen jämte kommunalnämndens anhållan sändas till konungens befallningshavande i länet. Vi har all anledning tro att denna aktade myndighet ska villfara hela kommunens så gott som enhälliga begäran. Anmärkningsvärt härvid är att icke få av vindrinkarna själva skrivit på petitionen, ett tydligt tillkännagivande att de inse ”det bättre” men när begäret kommer gillar ”det sämre” och faller offer för den last de i nyktert tillstånd begär hjälp mot. Ett färskt exempel härpå från förra veckan är när en sådan, liggande på rygg på landsvägskanten, stirrande på stjärnorna uttalade följande monolog: – Fördömda vin! – slut på femman – intet arbete idag – mina kunder väntar – går väl nu och beställer arbete av andra – gott i alla fall att få sig en tankeställare. Därefter sång och skrän i all oändlighet.

Alla torde sålunda vara ense om att denna sorts vinhandel gagnar ingen men skadar mången.

 Under rubriken ”Fyllerirörelsen” från Hudiksvallsposten 11 juni 1884 kommer följande artikel:

Hand i hand med nykterhetsrörelsen går dess motsats fyllerirörelsen, om vi så får kalla den. En och annan av dem som på hösten för ett år sedan uppträdde som ivriga nykterhetskämpar infunno sig nu fulla. I en loge, närmaste granne till kyrkan, tillbringade fyra fyllbultar en dag och en natt med att supa och föra oljud och föll sig denna lokal synnerligen lämplig, ty de kunde därifrån ragla till herrar vinhandlare och på så sätt underhålla jämnt rus. Såvida inga undantagslagar finns eller blir stiftade för denna församling hoppas vi till följd av kommunalnämndens vidtagna åtgärder (se ovan) få bort denna handel, som är en skam icke blott för dessa herrar vinhandlare, utan för hela församlingen.

 Ett annat reportage på det här temat kommer från en auktion i Västergrängsjö 10 nov 1884. Några företagsamma personer öppnade då tillfällig krog i en skogsbacke i närheten. Affärerna gick bra och ostört tills det mot kvällen blev utsupet. Då ville de ha tak över huvudet och trängde sig med våld in i en närbelägen granngård. Mot husbondens uttryckliga förbud började de dansa och föra oväsen. Ägaren kallade då på hjälp och några handfasta karlar kom dit. Då kastade en av fridstörarna en sten mot en av ”ordningsmännens” huvud. Lyckligtvis missade den målet. Den rasande hopen trängde nu in i en stugaauktionsgården. Sent på kvällen bad värden dem i hövliga ordalag att avlägsna sig. Som svar släcktes ljuset och värden utsattes för våldsamma handgripligheter. Den fräcke fridstöraren greps dock och igenkändes. Därefter fick värden ett slag över ansiktet av ett skarpt tillhygge, så att blodet flöt ymnigt. Även denna bov togs fast och igenkändes av närvarande vittnen, som också var nära att misshandlas. Att märka är att det båda misshandlade männen har framstående förtroendeposter inte bara i församlingen utan även i hela tingslaget. Tidningen skriver också att man denna gång avstår från att namnge ifrågavarande husfridsskändare viss om att de i kommande rättslig undersökning blir kända för vad de är och dömda efter förtjänst. Artikeln avslutas med följande råd: Gott vore om ordningsmakten så långt möjligt, i synnerhet vid större auktioner, vore tillstädes och utan skonsamhet åtalade varje berusad. Om detta gång efter annan upprepades skulle det helt säkert injaga en hälsosam skräck och det onda så småningom övervinnas. Som tillståndet nu är, är det odrägligt.

 För att begränsa spritkonsumtionen infördes omkring 1915 motboken. Det var en liten bok, som krävdes för att få göra spritinköp på Systembolaget. Boken kunde erhållas efter skriftlig ansökan, där sökandens vandel prövades noga. Inköpsransonen var begränsad till viss mängd/månad, från början en eller två liter. Den inköpta ransonen antecknades i boken vid varje inköp. Motboken avskaffades 1 okt 1955.

 ”Engbergs-Janne” från Gnarp, känd som lite omedgörlig och ”tvärtför”, var under motbokstiden en gång till fots på väg till Hudiksvall för att göra sitt inköp. Kommen till Harmånger upptäckte han till sin fasa att motboken hade blivit kvar hemma. Janne blev då så arg på sig själv att han, för att straffa sig för denna allvarliga försummelse, gick i diket längs vägen åter till Gnarp.

 Det är nog ganska uppenbart att nykterhetsrörelsen har haft mycket att kämpa för mot sin kontrahent och motsats ”fyllerirörelsen.”
Jag avslutar med ett par motsatser, som tangerar det här ämnet: för ett sundare och friskare liv kämpar bl.a. ”Friskis och Svettis.” De lär ha konkurrens av sin motsats ”Bakis och Skakis.”

Serveringslokalen på Gnarpsbadens festplats var Gnarps första godtemplarhus. Det invigdes 1896. Logen här, logen Fabian, som bildades 1882, var Gnarps första godtemplarloge.

Serveringslokalen på Gnarpsbadens festplats var Gnarps första godtemplarhus. Det invigdes 1896. Logen här, logen Fabian, som bildades 1882, var Gnarps första godtemplarloge.

Read Full Post »