Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘70 år’

IFK Gnarp 70 år

Onsdagen den 25 januari 2012 fyller IFK Gnarp 70 år.
På ett ur Gnarpsperspektiv idrottshistoriskt årsmöte i godtemplarlokalen i Röde beslutades detta datum år 1942 att slå ihop de tre föreningarna Gnarps Allmänna Idrottssällskap (GAIS, bildad i juli 1933), Gnarps Idrottsförening (Gnarps IF, bildad 1921) och Gällsta Bollklubb (Gällsta BK, bildad i maj 1933) till en gemensam ny förening med namnet Idrottsföreningen Kamraterna Gnarp (IFK Gnarp.)

Sammanslagningen hade föregåtts av flera års diskussioner. Den 23 juli 1941 hölls ett möte i kommunalrummet i Gnarp med representanter för de tre föreningarna. Ett 100-tal fotbollsspelare och andra idrottsmän deltog. Det varade i tre timmar. Gustaf Pettersson (”Pettersson-Sverige”) ledde mötet, som beslutade om ett principuttalande för en sammanslagning. Men diskussionerna fortsatte trots detta senare. Det fanns många meningsskiljaktigheter och en del misstänksamhet. Man enades i alla fall om att fotbollssäsongen 1941-42 (på den tiden spelades serierna höst-vår) spela med ett gemensamt fotbollslag i Gnarps IF:s regi. Kanske löste detta samarbete upp en del knutar, som 25 januari 1942 ledde till att sammanslagningen till den nya föreningen IFK Gnarp kunde beslutas i mycket stor enighet vid det välbesökta mötet, som avslutades med att utbringa ett leve för den nya föreningen.

Nu samlades således krafterna under samma hatt. Ett studium av historieböckerna visar att det delvis blev en besvärlig uppväxt för den nya föreningen. Redan vid det första årsmötet 24 jan 1943 i Hilda Nilssons Café i Vallen (nuvarande Betania), där enligt de gamla protokollen flertalet av föreningens alla möten hölls, konstaterades i protokollets § 4 följande:
Kassaböckerna hade p. g. a förhindrande skäl ej kunnat revideras. Frågan angående kassaböckerna bordlades till ett extra sammanträde. Kassören lämnade utdrag ur ifrågavarande böcker. Kassan har balanserat på 7 585,01 kr.” (Enligt uppgifter jag hört var de ”förhindrande skälen” rådande krig och inkallelser för berörda personer.)

Det extra sammanträdet verkar heller inte ha blivit av eftersom det i en anteckning i protokollsboken sägs att ”under 1943 har inga som helst protokollförda möten förekommit (!)”

Stackars barn! Bara dryga året gammalt och så ringa omvårdnad! Men vad var annat att vänta när det unga barnet saknade mamma? För av protokollet framgår att styrelsen bestod av åtta män. Karl Andersson var ordförande och fick vid detta årsmöte även ytterligare sex uppdrag. Han invaldes i skidsektionen, fotbollssektionen, uttagningskommittén, festkommittén, valdes till märkeskontrollant och som en av två uthyrningsmän (för Hoppskogen.) I styrelsen fanns även två poster benämnda ”Ledamöter utan funktion”. En av dem var Bertil Norling och kanske var det för valet till denna styrelsepost, som han fick tid över så att han även kunde väljas in i skidsektionen, till lagledare för A-laget och väljas till märkeskontrollant.

Av protokoll från vårmötena i Hilda Nilssons Café 18 apr 1945 och 31 mars 1952 framgår att det även på den tiden fanns vissa problem, som vi ibland känner igen även från nutiden. Det förstnämnda ”mötet gav UK (= uttagningskommittén) jämte lagledarna fullmakt att själv bestämma hur det skall förfaras vid fall av missbruk från spelares sida av spirituosa drycker dagen före en match.” Vid mötet 1952 skrivs att ”Diskussionen kom också att beröra spelarnas och lagledarnas uppträdande vid idrottsresor. Anders Bylin berättade en episod av det mera tråkiga slaget, som dess bättre håller på att försvinna. I stort sett rådde enighet om att sprit och idrott ej på något sätt får sammankopplas. RF (Riksidrottsförbundet) påpekar också detta i sitt organ Svensk Idrott och i cirkulär till föreningarna.”

Annars framgår av alla de gamla protokollen att ekonomin – då som nu – föranledde många diskussioner, förslag och aktiviteter. Således beslöts redan vid årsmötet 24 jan 1943 ”att klubben skulle anordna en paketauktion i slutet av denna eller i början av nästa månad om lokal kunde ordnas” och vid årsmötet 5 dec samma år (i Hildas Café) tillsattes en ”propagandakommitté för anordnande av en kabaré med paketauktion”. Och ungefär så fortsätter det under åren. ”Ev. anordnande av basar” uppdrogs åt styrelsen på årsmötet (i Bygdegården!) 26 jan 1947, att arrendera Gnarpsbadens festplats diskuterades på årsmötet 1948 där även beslutades att höja medlemsavgiften för seniorer från 2 till 3 kr och för juniorer från 1 till 2 kr. Vid årsmötet 1949 riktade revisorerna kritik mot att föreningen vid sina sommarfester anställt för dyra musikkapell, vilket föranledde diskussioner varefter frågan överlämnades till festkommittén.

Vid årsmötet 1951 rapporterade festkommittén att de fyra sommarfesterna gett ett överskott på 4 051,63 kr. Månne ett resultat av diskussionen om för dyra musikkapell 1949? Även här beslutades att anordna en paketauktion med dans och vid årsmötet i dec 1953 ”togs ekonomifrågan upp till behandling och alla voro ense att något måste göras för att förbättra situationen.” Efter inlägg av några av mötesdeltagarna beslutades att ”festplatsen å Hoppskogen ej skall uthyras till någon annan organisation än OK Nordanstig.” I stället ”beslöts att förbereda egna fester så noggrant som någonsin möjligt.”

Studiet av protokollen 1943-1962 visar på ungefär samma uppgifter då som nu. Det mesta kretsar kring ekonomin och åtgärder för att få in pengar, såväl genom egna arrangemang som från kommunen.

En stor skillnad finns dock. Inte en enda kvinna förekommer i något som helst protokoll på mycket länge. Inte ens när man vid årsmötet 20 dec 1952 valde en dam- och ungdomssektion fanns någon kvinna med! Valda blev då Gunnar Bydell (ordf.) Johan Lundmark och Augustin Thunström!
Men 1956 kom vändningen när Britta Bydén invaldes i uppbördskommittén och Eivor Norman i festkommittén! Och i Handbollssektionen ingick hela tre kvinnor, Birgitta Hassel, Ingrid Norlin och Britta Bydén och till ”kvinnlig idrottsledare” utsågs Margit Sjödin. Och till att representera IFK från handbollen vid årsmöte på distriktsnivå utsågs Margit Eriksson, för säkerhets skull tillsammans med två män, Gunnar Bydell och Nisse Strandqvist men med Anna Eriksson som ersättare. Och vid det här årsmötet fick t o m en kvinna, Eivor Norman, ingå i en kommitté tillsammans med maken Olle samt Ivar Buhrman för en årsfest med prisutdelning, underhållning och dans!
Men det skulle dröja ända till 1982, således 40 år efter föreningens bildande, innan någon kvinna fick en styrelsepost (med reservation hur det var 1963-1968 eftersom protokoll saknas för denna tid.) Vid det historiska årsmötet 14 feb 1982 invaldes hela två kvinnor, Birgitta Lind och den nye sekreteraren Birgitta Sundström.

Var det bättre förr?
Nej, säger jag! Även om föreningarna brottas med samma bekymmer som då, som t ex ekonomi och brist på ledare, så är förutsättningarna bättre! Det finns bra och fler anläggningar, bättre ekonomi, bred verksamhet där alla, som vill vara med, får chansen. Ett nytt problem, som inte fanns i samma utsträckning förr i tiden, är dock att ungdomarna p.g.a. studier och arbete lämnar orten vilket minskar verksamhetsunderlaget.

Kanske gynnas just vi i Nordanstig trots allt lite av att vår kommun är bland de särklassigt sämsta i landet vad gäller ekonomiskt stöd till fritidsverksamhet. Vi är därför inte vana att gå till andra dukade bord än de vi dukat själva! Och det skapar givetvis engagemang. Ska vi få något gjort här måste vi göra det själva! Just Gnarp är ett lysande exempel:
Vilken annan ort av Gnarps storlek kan ståta med elljusspår, ridhus, konstfryst ishall, sporthall, tre fullstora fotbollsanläggningar, 18-håls golfbana, en livaktig schackklubb med egen lokal, Säckens verksamhet, Kulturstjärnans lokaler och varierande verksamhet, m.m. och en ungdomsfond som sedan bildandet 1997 beviljat 4,1 miljoner kr till Gnarps barn- och ungdomsverksamhet? Hur mycket av detta skulle ha funnits och finnas utan de ideella krafterna, initiativförmågan och engagemanget? Svaret får vi om vi vänder på frågan: Hur mycket av allt detta skulle ha funnits om vi väntat på initiativ och pengar från det allmänna?

För övrigt finns hur mycket som helst att skriva om Gnarps idrottshistoria. Men det får bli en annan gång om/när andan faller på. Här har jag bara – med anledning av 70-årsdagen – velat ge en mycket kort återblick på några små bitar ur IFK Gnarps historia samt några små funderingar om nutiden.

I de gamla mötesprotokollen från IFK Gnarp har jag också hittat en sak, som förekom åtminstone vid årsmötena 1946-1948 och 1956, nämligen att man avslutade mötena med ett leve för idrotten och IFK. Det instämmer jag gärna i när nu IFK Gnarp fyller 70 år. Grattis och HURRA, HURRA, HURRA, HURRA! Dessutom fyller jag på med att sjunga: Ja, må du leva, ja, må du leva, ja, må du leva uti hundrade år……………

Entrén till IFK Gnarps anrika idrottsplats Hoppskogen

Entrén till IFK Gnarps anrika idrottsplats Hoppskogen

Fotbollsplanen på Hoppskogen i dag. Den kom till på 1920-talet under Gnarps IF:s tid och gick då i öst-västlig riktning i motsats till nuvarande nord-sydliga riktning. Hur många tusen matcher och träningar har genomförts här under Gnarps IF:s och IFK Gnarps totalt c:a 90-åriga tid?

Fotbollsplanen på Hoppskogen i dag. Den kom till på 1920-talet under Gnarps IF:s tid och gick då i öst-västlig riktning i motsats till nuvarande nord-sydliga riktning. Hur många tusen matcher och träningar har genomförts här under Gnarps IF:s och IFK Gnarps totalt c:a 90-åriga tid?

Den gamla dansbanan på Hoppskogen, byggd under första delen av 1920-talet. Otaliga är de danser och fester den har varit med om under årens lopp

Den gamla dansbanan på Hoppskogen, byggd under första delen av 1920-talet. Otaliga är de danser och fester den har varit med om under årens lopp

Den "nya" klubblokalen med bl a omklädningsrum, duschar och toaletter togs i bruk under senare delen av 1980-talet. Det är den f d Röda Kors-baracken, som fanns vid Brukskapellet i Sörfjärden och då hade 24 rum för sommarsemestrande husmödrar. Den överläts 1983 till IFK Gnarp, som rev, flyttade och byggde upp den här

Den "nya" klubblokalen med bl a omklädningsrum, duschar och toaletter togs i bruk under senare delen av 1980-talet. Det är den f d Röda Kors-baracken, som fanns vid Brukskapellet i Sörfjärden och då hade 24 rum för sommarsemestrande husmödrar. Den överläts 1983 till IFK Gnarp, som rev, flyttade och byggde upp den här

En lagbild från Hoppskogen omkring 1942 (tack till Lennart Nilsson för lånet!) Bakre raden från vänster: Bo Svensson, Edvin Larsson, Nils Gällstedt, Lars Norman (min far), Helmer Lundstedt, Gunnar Eriksson Främre raden från vänster: Nils Grönlund, Bengt Hübenette, Erik Norlin, Martin Backström, Per Enander

En lagbild från Hoppskogen omkring 1942 (tack till Lennart Nilsson för lånet!) Bakre raden från vänster: Bo Svensson, Edvin Larsson, Nils Gällstedt, Lars Norman (min far), Helmer Lundstedt, Gunnar Eriksson Främre raden från vänster: Nils Grönlund, Bengt Hübenette, Erik Norlin, Martin Backström, Per Enander

Resultat och serietabell från Bergsjöserien införd i Hudiksvalls-Tidningen 1939-08-08, d v s före hopslagningen. Här figurerar således de tre Gnarps-föreningarna GAIS, Gnarps IF och Gällsta BK i samma serie. Tala om lokalderbyn på den tiden!

Resultat och serietabell från Bergsjöserien införd i Hudiksvalls-Tidningen 1939-08-08, d v s före hopslagningen. Här figurerar således de tre Gnarps-föreningarna GAIS, Gnarps IF och Gällsta BK i samma serie. Tala om lokalderbyn på den tiden!

test

Read Full Post »