Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2014

Haddängs kapell – Gnarps sista baptistkapell

Mina morföräldrar bodde i Haddäng. På nyårsdagen hölls alltid söndagsskolans julfest i Haddängs kapell. Vid nyårsbesök hos mormor och morfar fick jag och min bror vid några tillfällen följa med till julfesterna. Vi var inte nödbedda – gratisgottpåsarna från tomten lockade oss barn… Det här torde nu vara snart 60 år tillbaka. Sedan dess har jag inte varit in i kapellet  – förrän nu i höst. Det blev en nostalgisk upplevelse, som inspirerade mig till den här artikeln:

I oktober år 1857 bildades Gnarps Baptistförsamling. En av de drivande var den nyinflyttade folkskolläraren och organisten Fredrik Fors. Han hade varit i klockare och organist i Forsa men tvingades lämna denna tjänst p.g.a. sin baptistiska övertygelse. Vid bildandet (i Grängsjö) bestod församlingen av 16 personer.

Sven 1
Minnessten i Grängsjö från platsen för bildandet av Gnarps Baptistförsamling. På textplattan står följande: Här bildades i okt. 1857 Gnarps Baptistförsamling av f folkskoll. F. Fors. Församlingen reste stenen 1949

Församlingen växte successivt både vad gäller medlemsantal och lokaler. År 1870 hyrde man en lokal i Ås men år 1875 fick församlingen egen lokal i Berge. Den fick namnet Betel (ett hebreiskt ord med betydelsen ”Guds hus.”) Denna lokal blev i fortsättningen också församlingens ”högkvarter.” I Hudiksvallsposten 7 jan 1897 vittnar följande utdrag ur en Gnarps-artikel om utvecklingen:
Utom statskyrkan är det endast baptisterna, som här lyckats vinna någon terräng på det religiösa området. Men så har de också af gammalt haft sin största församling här på hela landsbygden i Gefleborgs län. De äga ej mindre än 2 större kapell och ett par mindre bönelokaler. De ha nu också anställt fast predikant…, annars ha de hittills skött sig själfva med någon tillfällig predikohjälp från annat håll.”

Gnarps Baptistförsamling hade som mest lokaler på sju platser. Förutom Betel i Berge (som år 2006 såldes till Nordanstigs Kristna Center) fanns de i Grängsjö (1886), Årskogen (1891), Sörfjärden (1901), Gällsta (1921), Haddäng (1930) och Gårdsjön (1943.) Som mest fanns under baptisternas storhetstid i Gnarp ca 350 medlemmar. Men tiderna förändras och baptisterna i Gnarp utgör inget undantag bland de frireligiösas tillbakagång. F.n. finns endast sju medlemmar och det enda kvarvarande kapellet i Gnarps baptistförsamlings ägo är Haddängs kapell.

Sven 2
Haddängs kapell i september 2014. På bron står baptistförsamlingens sekreterare Stina Åslin

I Haddäng hade baptisterna ett starkt fäste. År 1947 fanns här omkring 50 medlemmar. Från början bedrevs verksamheten i olika hem men 1909 upplät Hans Norman en lokal i sitt hem. Frågan om ett eget kapell var dock på tapeten flera gånger. I Gnarps Baptistförsamlings protokoll från möte 23 feb 1913 skrivs följande: ”Vännerna därnere i Norrfjärden begärde att få ett kapell, men på grund av brist på pengar avslogs frågan denna gång”. Detta beslut tilltalade inte Haddängs- och Norrfjärdsbaptisterna. Ansträngningarna för ett eget kapell fortsatte. År 1929 tog det ordentlig fart. Bland de drivande kan nämnas Hans Norman, Vilhelm Österholm och Johan Bergman (far till nuvarande ordföranden Halvard Bergman.) Tomt skänktes av Nils Sjöberg, virke och pengar skänktes från olika håll och med hjälp av stora ideella uppoffringar byggdes kapellet. En rolig historia från den här tiden har Halvard Bergman berättat för mig: I tvåårsåldern satt han hemma på köksgolvet och berättade i stolta ordalag för besökare att ”pappa bygger Herrens hus.”

Kapellet invigdes söndag 12 jan 1930. Det var då döpt till Salemkapellet vars namn fanns på utsidan av kapellet (Salem är ett hebreiskt ord, som betyder ”frid”.) Nedanstående predikotur var införd i Hudiksvallsposten lördag 11 jan 1930, således dagen före invigningen. Det torde vara första gången kapellet i Haddäng figurerade i predikoturerna. F.ö. vittnar annonsen om en för baptisterna i Gnarp hektisk söndag 12 jan 1930 liksom påföljande vardagskvällar (alla tre kapellen var baptistkapell):

Sven 25

Från invigningen fanns i Sundsvalls Tidning 15 jan 1930 följande referat under rubriken Kapellinvigning i Haddäng, Gnarp:
Förliden söndag invigde Gnarps Baptistförsamling det nya Salemkapellet i Haddäng. Gudstjänst hölls på förmiddagen. Invigningspredikan hölls av pastor J. Söderman, vilken till text hade valt Esajas 56: 58 vers.
Kl. 3 e.m. hölls den egentliga invigningshögtiden då det nya bönehuset var till trängsel fyllt. Hr Vilhelm Österholm läste ps. 23 och ledde i bön, varefter församlingens sångkör sjöng en anslående sång. Härefter redogjorde pastor Söderman för kapellets tillkomst samt hälsade samtliga välkomna. Efter ytterligare sång av kören hölls korta tal av hrr Jonas Norin och Johan Nygren. Pastor Söderman riktade härefter ett tack till Vilhelm Österholm och Johan Bergman, vilka haft byggnadsarbetet om hand och därvid utfört sitt värv väl.

Härefter vidtog invigningsakten, vilken var både gripande och anslående. Omgiven på talarstolen av ett flertal ledande män i församlingen läste pastor Söderman en del från 1 Konungaboken 8 om Salomos tal och bön vid templets invigande. Jonas Norin och R. Söderlund ledde i bön och kören sjöng en sång, varefter insamling gjordes för kapellets byggnadskassa, vilken inbragte 50 kr. Huset har i uppförande kostat 5 000 kronor.

Kapellet har sedan genom årens lopp använts för bl.a. möten, gudstjänster och söndagsskola. 1931 var det också lokal för skolköksundervisning. 1971 rustades stora salen genom målning och sänkning av innertaket för att minska uppvärmningsbehovet. Köket renoverades 1993. Nu är verksamheten sedan många år i huvudsak avsomnad. På senare år har Svenska Frälsningsarmén från Matfors besökt kapellet ett par gånger/år. Det senaste besöket ägde rum 14 okt i år inför ett 35-tal besökare.

Sven 4
Svenska Frälsningsarmén från Matfors på besök i Haddängs kapell 14 okt 2014

Sven 3
Denna vävnad finns på väggen längst framme i kapellet. Den är designad av Ulrika Lönnå och inköpt av Halvard Bergman och hans mor Frida, som skänkte den till Haddängs kapell

Sven 5
Bild från det enda bröllop, som ägt rum i Haddängs kapell. Det skedde år 1933 när Helmer Lönnman och Christina Norin gifte sig här

Haddängs kapells framtid är nu sannolikt inte vad den varit. Den f.n. sjufaldiga medlemsskaran i Gnarps Baptistförsamling är åldersstigen och nyrekryteringen är för länge sedan obefintlig. En inte alltför kvalificerad gissning är väl att även detta kapell – Gnarps baptistförsamlings sista – kommer att avyttras. Till vem, vad och när återstår att se…

Slutligen riktar jag ett stort tack till Halvard Bergman och Stina Åslin, som hjälpt mig med många uppgifter för denna artikel.

Read Full Post »

Saronkapellet i Gällsta, Gnarp

Bilden nedan (med en åtföljande text) var införd i Sundsvalls Tidning 6 okt 1986. I artikeln, skriven av Sverker Söderström, efterlyses uppgifter om kapellet. Huruvida några sådana kom vet jag inte. Men eftersom jag i min hembygdsforskning stött på den här bilden har det föranlett mig att nu, 28 år senare, efterforska historien bakom bilden. Här kommer den:

Den första fråga man ställer sig torde vara vem/vad Saron är: Det är en bördig/fruktbar slätt vid Medelhavet mellan Jaffa och Kermel i norra Israel. I Gamla Testamentets Höga Visan nämns Sarons liljor och Sarons ros syftande på den rika växtligheten här. Många kapell och kyrkor fick namnet Saron.

Saron-kapellet i Gällsta var ett av Gnarps Baptistförsamlings kapell. Av protokoll från 1 jan 1921 framgår att frågan om lokal i Gällsta börjar ge resultat och 30 jan 1921 beslutades inköpa den s.k. ”Strandkvistska gården” (ägare Pelle Strandkvist.) Köpet genomfördes 27 feb och därefter började arbetet med att iordningställa fastigheten för sitt nya ändamål, Ansvaret för detta gavs till församlingens diakonikår och söndagen den 7 aug 1921 kunde lokalerna invigas för gudstjänstbruk och söndagsskola. En mycket kort notis i Hudiksvallsposten 11 aug 1921 förkunnar: Ett kapell kalladt ”Saronkapellet”, som i sommar iordningställts i Gällsta, Gnarp, invigdes i söndags. 

Verksamheten var livlig men som för många andra församlingar avtog den med tiden för att slutligen upphöra. Omkring år 1980 såldes kapellet till John Nilsson och är sedan dess åter bostadshus. Ägarna har dock skiftat under åren. Nuvarande ägare är Per Åkerlund. Gallsta Saronkapellet i Gällsta, gammal bild, troligen från 1930-talet, införd i Sundsvalls Tidning 1986-10-06. Mannen i mitten med skägg är troligen Jonas Norlin. Kan någon av läsarna hjälpa till att identifiera fler? Gallsta2 Samma plats i september 2014. Borta sedan länge är texten på väggen, staketet och baptisterna. De nedre fönstren är utbytta medan de övre har motstått förändring. Ingången är (och var) på motsatt sida av huset.

Read Full Post »