Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2011

Från min barndom och uppväxttid i Skesta på 1950- och 1960-talet minns jag skjutbanan på Öran norr om Skesta. Verksamheten här var då nedlagd men ett av nöjena vi barn då hade var att bege oss till skjutvallen där och gräva efter gevärskulor. Jag kan idag inte förstå vare sig nöjet eller nyttan av denna aktivitet. Intressena förändras med åldern…… Jag minns också att jag vid några tillfällen fick följa med pappa till den då nedlagda skjutbanan när han skulle provskjuta något jaktgevär.

Men skjutbanan har givetvis sin plats i Gnarps lokalhistoria. I min lokalhistorieforskning har jag stött på den här skjutbanan några gånger och återger här dess historia så långt jag lyckats få fram den:

Gnarps västra skyttegille bildades år 1897. Från ett sammanträde i skolhuset vid kyrkan söndag 30 maj 1897 rapporteras bl a att medlemsantalet då var c:a 50 och att anläggandet av gillets skjutbana är nu i full gång under ledning av sergeanten A A Hübinette och till plats för banan har utsetts en mycket vacker och för ändamålet synnerligen lämplig terräng å de s k Örarne. Därstädes kommer ock att uppföras en ändamålsenlig paviljong, hvartill hr Hübinette upprättat ritning. Ett bevis på att medlemmarna i gillet verkligen intressera sig för saken är att samtlige medlemmar erbjödo sig att antingen genom dagsverken eller kontanta medel bidraga till paviljongens uppförande.

Vid det här mötet valdes också ett antal funktionärer såsom skjutchef, protokollsförare, ammunitions- och materialförvaltare samt beslutades att ta ett lån på 400 kr till bestridande av nödiga utgifter.

Att skyttegillet lyckades i sina föresatser bevisas av att man redan året därpå kan läsa om en fältskjutning här med framryckning i skyttelinje till 200 och 100 meters afstånd från målen samt eldgifning i knästående och liggande ställning under ½ minut å hvardera afståndet. Tävlingen vanns av Alfred Kullgren från Skesta med Petter Skelander från Skesta på andra plats. På aftonen dansade man och roade sig på bästa sätt i gillets paviljong, där prisutdelningen med lämplig högtidlighet förrättades af ordföranden.

Vid årsmötet år 1900 framgår av verksamhetsberättelsen för år 1899 att antalet aflossade skott uppgick till 4 300 och att man nu utsåg fyra skjutchefer, två ammunitionsförvaltare, två gevärsförvaltare och två materialförvaltare. Antalet medlemmar var 56. Av brukspatron A V Lundström i Gnarps Masugn hade gillet fått en gåva på 100 kr varvid uppdrogs åt ordföranden att till gifvaren framföra gillets djupt kända tacksamhet samt anhålla om att få räkna honom såsom gillets hedersledamot.

Söndag 5 aug 1900 hölls årsfest med Insatsskjutning och medverkan av Högens Musikkår med dans i paviljongen mellan kl 18-23. Av tidningsreferat i Hudiksvallsposten framgår bl a att en af damer i Gnarp skänkt, synnerligen vacker och dyrbar vandringsbägare af silfver eröfrades för i år af Karl Lindström. Han var även länsman och gillets ordförande och inledde prisutdelningen med ett tal för fosterlandet. Prisutdelningen avslutades med ”Du gamla du friska” (som nationalsången understundom lät på den tiden) hvari den församlade menigheten med blottade hufvuden och på stående fot deltog. Härefter utbragtes ett fyrfaldigt lefve för konungen. Ordföranden talade för kvinnorna i Gnarp samt tackade dem för all den hjälp och allt det bistånd som af många bland dem lämnats gillet under dess verksamhet. Af skyttarnes kraftiga hurra kunde man förstå huru liflig och djupt känd denna tacksamhet var.

År 1901 fick gillet ett mausergevär och patroner av ”Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar.”

År 1907 avhandlades på årsmötet en delikat fråga. När gillet bildades år 1897 hade man kontrakterat marken på 10 år och tiden gick nu ut. En kommitté hade tillsatts för att förnya kontraktet med markägarna. En av markägarna nekade efter påstötning från religiösa trosfränder att skriftligen förnya kontraktet.  Men i stället lovade han muntligt att gillet fick använda skjutbanan även i sommar.

Att verksamheten var livlig står helt klart. Men hur länge den varade har jag inte lyckats få fram. Det enda idag kvarvarande spåret av skyttegillet och dess verksamhet är skjutvallen och den igenväxande skyttegraven framför.  Hit går jag ibland och filosoferar nostalgiskt på platsens storhetstid när kulorna yrde i skjutvallen och man roade sig på skyttefesterna och i dansens virvlar i skyttepaviljongen.

Annons i Hudiksvallsposten 2 aug 1900 inför årsfesten söndagen den 5 aug

Annons i Hudiksvallsposten 2 aug 1900 inför årsfesten söndagen den 5 aug

Gammalt foto från skjutbanan på Öran i Skesta, som jag fått låna av Lennart Nilsson i Sörfjärden.

Vissa personer är namngivna enligt följande (från vänster räknat:)
Översta raden: 1-2 okända, 3. Walldén, 4 okänd, 5. E. Walldén, 6. Mårten Nordin, 7 okänd, 8. Norling, 9 okänd, 10. Eriksson, 11. Jon-Ers Per, 12. John Engström, 13 okänd, 14. P. Hassel, 15. A. Norman, 16 okänd
Mittenraden: 1 okänd, 2. Erik Roman, 3-5 okända, 6. Johan Karlsson, 7. Petter Skelander, 8. Hammarström, 9-10 okända, 11. Jonas Backlund, 12 okänd
Nedre raden: 1. Norberg, 2. A . Andersson, 3. Kullgren, 4. Blomkvist; 5. Kullgren, 6 okänd
Det här är vad som finns kvar idag. Den igenväxande skjutvallen med skyttegraven framför

Det här är vad som finns kvar idag. Den igenväxande skjutvallen med skyttegraven framför

Read Full Post »